2015-05-06

O szkole

Budynek szkoły przy StramkowskiejBudynek Szkoły przy JeziołowiczaWizja i misja szkoły

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą, która:

 • Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów.
 • Wspomaga rodzinę w procesie wychowania.
 • Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa.
 • Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

WIZJA SZKOŁY

Pragniemy, żeby w naszej szkole panowała atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji.
Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie. 

Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego.
Trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać – Nauczyciel to poszukiwacz talentów.

Uczymy demokracji:

– uczniowie respektują prawa szkolne

– nauczyciele, rodzice i uczniowie czują się współgospodarzami szkoły 

Stale podwyższamy jakość pracy szkoły:

– analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców

– ustalamy kierunki zmian jakościowych i je realizujemy 

Promujemy szkołę:

– prezentujemy swoje osiągnięcia w środowisku

– rozwijamy naszą ofertę edukacyjną

– pozyskujemy sojuszników naszych działań

– działamy na rzecz środowiska lokalnego 

Kształtujemy potencjał kadrowy:

– nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje

– gwarantujemy wysoki poziom kształcenia 

Podnosimy poziom warunków działalności szkoły:

– modernizujemy pomieszczenia i wyposażenie

– wzbogacamy zasoby środków dydaktycznych

– zapewniamy nowoczesne warunki nauki 

Zapewniamy bezpieczne i przyjazne środowisko:

– spełniamy wymogi bezpieczeństwa i higieny

– posiadamy dobrze i estetycznie zagospodarowany obiekt 

Posiadamy sprawny system komunikowania się i zarządzania:

– jesteśmy dobrze zorganizowani

– przepływ informacji w szkole jest efektywny

– zapewniamy łatwość dostępu do informacji 

Zapewniamy nowoczesną ofertę edukacyjną:

– oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzystaniem technologii informatycznych

– każdemu uczniowi umożliwiamy osiąganie sukcesów edukacyjnych

– uczymy korzystania z różnych źródeł informacji 

Zaspokajamy indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów:

– rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów

– umożliwiamy rozwój zainteresowań i uzdolnień

– indywidualizujemy proces kształcenia 

Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się:

– jasno określamy wymagania edukacyjne

– posiadamy motywujący system oceniania

– rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy

– zapewniamy różnorodność form i środków

– stosujemy aktywizujące metody pracy 

Gwarantujemy osiąganie standardów edukacyjnych:

– mobilizujemy do ciągłego rozwoju

– zapewniamy podstawy do realizacji dalszych celów i aspiracji

– zdobywamy laury w konkursach, turniejach 

Zapewniamy równość szans:

– wspieramy rozwój osobowy każdego ucznia

– uczymy tolerancji i empatii Wychowujemy i zapobiegamy zagrożeniom:

– kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie

– promujemy zdrowy styl życia

– przeciwdziałamy agresji

– jesteśmy otwarci i życzliwi 

Zapewniamy opiekę i pomoc:

– rozpoznajemy potrzeby i problemy uczniów

– organizujemy skuteczne działania w zakresie opieki i niesienia pomocy 

Wprowadzamy w świat wartości:

– promujemy i egzekwujemy:

 • szacunek dla ludzi,
 • samokrytycyzm i samodzielność,
 • sprawiedliwość i tolerancję,
 • otwartość na drugiego człowieka,
 • szacunek dla dóbr kultury i przyrody,
 • umiejętność dialogu,
 • odpowiedzialność za własne czyny,
 • poczucie obowiązku.

CELE GŁÓWNE

 • Dobra współpraca z rodzicami.
 • Wychowanie człowieka kulturalnego, umiejącego zachować się w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Bezpieczna szkoła.
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 • Demokracja w szkole.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 • Unowocześnienie bazy szkoły.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
 • Opieka socjalno – materialna.
 • Propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się